मेधा सूक्त पाठ |Medha Suktam in Hindi

मेधा सूक्त पाठ Medha Suktam in Hindi

मेधा सूक्त पाठ |Medha Suktam Sanskrit ॐ यश्छन्द’सामृषभो विश्वरू’पः |छन्दोभ्योऽध्यमृता”थ्सम्बभूव’ |स मेन्द्रो’ मेधया” स्पृणोतु |अमृत’स्य देवधार’णो भूयासम् |शरी’रं मे विच’र्षणम् …

Read more

error: Content is protected !!